חוזה להשכרת מחסן

*חוזה זה הוא לדוגמא בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

להורדת החוזה בפורמט וורד הניתן לעריכה לחצו כאן

הסכם שכירות זה ("הסכם") נעשה ונערך ב-____[תאריך], והוא נערך בין _________, ("המשכיר"), לבין _____, ("השוכר").

מבנה ותקופה

 1. מבנה מושכר: בעל הבית ישכיר לשוכר את המבנה הבא: [כתובת מחסן] ("המושכר") לצורך אחסון תכולה.
 2. תקופת השכירות: תקופת השכירות תהיה לחודשים [ציון חודשים במספר], המתחילים ב-[תאריך התחלה] ומסתיימים ב-[תאריך סיום], אלא אם תסתיים התקופה מוקדם יותר כמפורט להלן. לשוכר תהיה אפשרות לחדש את חוזה השכירות לתקופה נוספת של [מספר] חודשים על ידי מתן הודעה בכתב למשכיר לפחות 14 ימים לפני תום התקופה הראשונית.

תשלומים

 1. דמי שכירות: השוכר ישלם למשכיר דמי שכירות בסך [סכום שכירות חודשי], לתשלום מראש ביום [הכנס תאריך יעד] של כל חודש, ללא דרישה או הודעה מוקדמת, בכתובת [הכנס כתובת לתשלום]. השוכר ישלם למשכיר גם פיקדון בסך [סכום פיקדון], אשר יוחזר לשוכר בתום תקופת השכירות, בתנאי שהשוכר עמד בכל התנאים של הסכם זה.
 2. הצמדה למדד: דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. במקרה בו המדד יעלה בשנה קלנדרית בשיעור של יותר מ-5%, ההצמדה תבוצע מתחילת השנה או מתחילת תקופת האחסון, לפי המאוחר ביניהם.

התנהלות שוטפת במושכר

 1. שימוש במושכר: השוכר ישתמש במושכר אך ורק למטרת אחסון סחורה ולא ישתמש במושכר לכל מטרה אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל הבית. השוכר יעמוד בכל החוקים, התקנות והתקנות החלים על השימוש במקום.
 2. תחזוקה ותיקון: השוכר יתחזק את המתחם במצב נקי, בטוח ותברואתי ויבצע את כל התיקונים וההחלפות הנדרשים, לרבות אלה שנגרמו עקב רשלנות או שימוש לרעה של השוכר. השוכר ימסור למשכיר הודעה מיידית על כל תיקון הנדרש במושכר.
 3. שינויים: השוכר לא יבצע כל שינוי או שיפורים במקום ללא הסכמה מראש ובכתב של המשכיר.
 4. ביטוח: השוכר יקיים על חשבונו ביטוח אחריות המכסה את המתחם וכל שיפורים, אביזרים ורכוש אישי המצויים במקום, בסכום שלא יפחת מ-[הכנס סכום ביטוח]. השוכר יספק למשכיר הוכחה לביטוח כאמור לפי בקשה.
 5. מסירת המושכר: עם תום או סיומו של הסכם זה, השוכר ימסור את המושכר למשכיר באותו מצב כפי שהתקבל, למעט בלאי סביר.

הבהרות

 1. מעמד ההסכם: חוזה זה מהווה את ההסכם הסופי בין הצדדים ומחליף את כל המשא ומתן, ההבנות וההסכמים הקודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. אין לתקן הסכם זה אלא בכתב חתום על ידי שני הצדדים.
 2. כפיפות לחוק: הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל ויתפרש בהתאם לחוקי המדינה.
 3. שכר טרחת עורך דין: אם תובענה תביעה כלשהי לאכיפת הוראה כלשהי מהסכם זה, הצד המנצח יהיה זכאי לגבות את שכר טרחת עורך דין סביר ואת העלויות שנגרמו בעקבות תביעה כזו.
 4. ויתור: שום ויתור על הוראה כלשהי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור על כל הוראה אחרת, או ויתור מתמשך על אותה הוראה בעתיד.
 5. השפעה מחייבת: הסכם זה יחייב ויחול לטובת הצדדים להלן, יורשיהם, מנהלי העזבון, המנהלים, היורשים והמשכירים שלהם.
 6. כותרות: הכותרות בהסכם זה מיועדות לנוחות בלבד ולא ישפיעו על פרשנותו.
 7. אחריות מלאה: בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח ומאשר במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) ביחידת האחסנה נעשה על אחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת. חברת "י.א גואטה" ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למטלטלין שיאוחסנו על ידי הלקוח או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מבלאי טבעי בנסיבות ו/או שינויי צבע ו/או דהיית צבע של המטלטלין ו/או סימנים כלשהם על גבי בדים, מצעים, מזרנים וכדומה, וכן מכל סיבה אחרת שהיא למעט נזקים שנגרמו עקב רשלנות ישירה של חברת "י.א גואטה" או מי מטעמה.

הפרות חוזה

 1. ברירת מחדל: אם השוכר לא יעמוד באחד מהתנאים וההגבלות של הסכם זה, בעל הבית רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב לשוכר. אם השוכר לא ישלם דמי שכירות או כל סכומים אחרים בהם התחייב, המשכיר רשאי להפעיל את כל הסעד העומד לרשותו על פי החוק.
 2. פיגור בתשלום: הלקוח מאשר עם חתימתו על הסכם זה כי בכל מקרה של פיגור בתשלום דמי השכירות, מכל סיבה שהיא וללא יוצאת מן הכלל, למשך חודשיים רצופים או יותר, והלקוח לא תיקן את ההפרה להנחת דעת החברה, תיחשב ההפרה להפרה יסודית של ההסכם ובמקרה כזה תהא החברה רשאית לעשות בתכולה כל פעולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה – לתרום ו/או לזרוק ו/או למכור ו/או לבצע כל פעולה אחרת, בתכולת המחסן, במלואה או בחלקה, ובמקרה שנמכרה לקזז את התמורה מחוב הלקוח, וכן תהא החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לעשות כל פעולה משפטית או מסחרית אחרת בתכולה ויראו בלקוח כמי שוויתר וויתור סופי וגמור על כל זכויותיו בתכולה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה יחויב הלקוח בכל עלויות הטיפול בתכולה כאמור לעיל וכן יחויב בכל החיובים שנצטברו עד גמר הטיפול.

יצירת קשר

 1. הודעות: כל הודעה הנדרשת או מותרת על פי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לצדדים בכתובות המפורטות להלן או בכתובות אחרות שייקבעו בכתב על ידי הצדדים:

כתובת בעל הבית: [כתובת]

כתובת השוכר: [כתובת]

 1. מענו של הלקוח לצורך המצאת הודעות ודברי דואר, לרבות המצאת כל מסמך משפטי, הוא כל אחת מדרכי ההתקשרות עמו (לרבות מען, דוא"ל, טלפון) המופיעה על גבי הסכם שכירות זה, או כל מען אחר בישראל שהלקוח יודיע עליו (למשכיר)" בכתב ואשר יימסר במסירה אישית במשרדי חברת "י.א גואטה" או בדואר רשום בלבד אשר חברת "י.א גואטה" אישרה ללקוח את קבלתו בכתב. כל הודעה ו/או דרישה ו/או כל מסמך שהוא רשאית חברת "י.א גואטה" לשלוח או למסור ללקוח בדואר רגיל או באופן אחר לפי בחירתה.
 2. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח ומאשר במפורש כי כל הודעה שתישלח ע"י החברה ללקוח לאחת מדרכי ההתקשרות עם הלקוח כאמור ומהלקוח לחברה לכתובת החברה כאמור בהסכם זה, תיחשב שהתקבלה בכתובת הנמען כ-72 שעות ממועד המשלוח.

גילוי דעת

 1. הלקוח מצהיר כי לא יבצע ביחידת האחסנה כל פעילות שאיננה חוקית על פי הוראות כל דין ומתחייב ומצהיר כי אינו מאחסן כל חומר שיש איסור באחזקתו ע"פ דין, כמו כן חומרים דליקים, נשק ותחמושת, מכלי דלק, בלוני גז או כל חומר אחר שיכול לגרום להתלקחות אש. כמו כן מצהיר הלקוח כי אינו מאחסן דברי אוכל וכי מובהר לו בחתימת הסכם זה כי אחסון החומרים לעיל יבטלו את האחריות של החברה כלפי הלקוח ואף יהיה צפוי להיתבע על נזקים כלפי צד ג'. כל הפרה של הוראות סעיף זה תאפשר לחברה לבטל את ההסכם באופן מיידי ולנקוט בכל הפעולות המתחייבות על פי הוראות כל דין ובכלל זה הגשת תלונה במשטרה.
 2. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא הסכם זה בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין כל אחד מהם, והוא מסכים ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו ללא יוצא מן הכלל.

לראיה, הצדדים להסכם זה ביצעו הסכם זה מהתאריך שנכתב לראשונה לעיל.

 

בעל בית:           שוכר:

[חתימה]             [הכנס חתימה]

[שם מלא + ת.ז]                         [שם מלא + ת.ז]

 

להורדת החוזה בפורמט וורד הניתן לעריכה לחצו כאן

 

מקווים שהצלחנו לעזור לכם:

בהזדמנות זאת נעדכן אותכם שיש לנו מגוון שירותים נוספים וכמובן שירותי אחסנה שתוכלו להיעזר בהם. אנחנו מחזיקים המחסנים שתוכלו לבוא ולאחסן אצלנו. יש לנו מכולות לאחסון אצלנו במגרש. אם יש לכם מכולה שלכם ותרצו לאחסן אותה אצלנו אתם מוזמנים גם. אם יש לכם שטח בחצר אנחנו יכולים להביא לכם מכולה 6 מטר או 12 מטר אליכם לחצר בעסקה של השכרה או קנייה. למידע נוסף עבור השירותים תלחצו על הקישור שאתם רוצים.

כל המבנים שיש ברשותינו במלאי ניתן לקנות או לשכור השירות כולל הובלה והצבה של המבנה איפה שתרצו למידע נוסף ומחירים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר

רוצים לקבל הצעת מחיר?
מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם!
שתפו אותנו

לחצו על הריבוע הזה למעבר לקטלוג המבנים ניידים שלנו. בקטלוג תמצאו תמונות\סרטונים של המוצרים, מפרט טכני, מידות ועוד. 

אולי יעניין אתכם גם
הובלות
ושרותים
רוצים לקבל הצעת מחיר?
מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם!

י.א. גואטה

הובלות ושירותים

Call Now Button